• 02636608316
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

مرجع کامل قیمت روز لوله پلی اتیلن استاندارد با مواد مرغوب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 25 آذر 1396 "به مدت محدود"

Size (inch)Size (mm)هر متر 4 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
1/220----متری 691 تومانمتری 723 تومانمتری 858 تومان1000 متر
3/425---متری 884 تومانمتری 929 تومانمتری 1103 تومانمتری 1290 تومان1000 متر
132---متری 1207 تومانمتری 1497 تومانمتری 1755 تومانمتری 2110 تومان1000 متر
1 - 1/440---متری 1903 تومانمتری 2297 تومانمتری 2774 تومانمتری 3284 تومان1000 متر
1 - 1/250---متری 2922 تومانمتری 3542 تومانمتری 4296 تومانمتری 5083 تومان1000 متر
263-تماس گرفته شودمتری 3741 تومانمتری 4651 تومانمتری 5631 تومانمتری 6773 تومانمتری 81287 تومان500 متر
2 - 1/275-تماس گرفته شودمتری 5341 تومانمتری 6450 تومانمتری 7998 تومانمتری 9482 تومانمتری 11352 تومان500 متر
390-متری 6309 تومانمتری 7611 تومانمتری 9417 تومانمتری 11417 تومانمتری 13674 تومانمتری 16383 تومان500 متر
4110-متری 9224 تومانمتری 11417 تومانمتری 13997 تومانمتری 16899 تومانمتری 20253 تومانمتری 24381 تومان500 متر
5125-متری 11868 تومانمتری 14642 تومانمتری 17802 تومانمتری 21737 تومانمتری 26316 تومانمتری 31412 تومان500 متر
5/6140-متری 14964 تومانمتری 18254 تومانمتری 22317 تومانمتری 27219 تومانمتری 32766 تومانمتری 39410 تومان500 متر
6160متری 12900 تومانمتری 19608 تومانمتری 23994 تومانمتری 29154 تومانمتری 35475 تومانمتری 43022 تومانمتری 51342 تومان500 متر
7/2180متری 16061 تومانمتری 24446 تومانمتری 30122 تومانمتری 36830 تومانمتری 45021 تومانمتری 54309 تومانمتری 65145 تومان500 متر
8200متری 19673 تومانمتری 30251 تومانمتری 37281 تومانمتری 45473 تومانمتری 55212 تومانمتری 67080 تومانمتری 79980 تومان500 متر
10225متری 24897 تومانمتری 37991 تومانمتری 47085 تومانمتری 57599 تومانمتری 70305 تومانمتری 84495 تومانمتری 101910 تومان500 متر
-250متری 31154 تومانمتری 47085 تومانمتری 57599 تومانمتری 70950 تومانمتری 86430 تومانمتری 104490 تومانمتری 125130 تومان250 متر
-280متری 38571 تومانمتری 58695 تومانمتری 72885 تومانمتری 88365 تومانمتری 108360 تومانمتری 130935 تومانمتری 156735 تومان250 متر
12315متری 48504 تومانمتری 74820 تومانمتری 91590 تومانمتری 112230 تومانمتری 136740 تومانمتری 165120 تومانمتری 198660 تومان250 متر
-355متری 61598 تومانمتری 94170 تومانمتری 116100 تومانمتری 142545 تومانمتری 173505 تومانمتری 209625 تومانمتری 252195 تومان250 متر
16400متری 78045 تومانمتری 119970 تومانمتری 147705 تومانمتری 180600 تومانمتری 219945 تومانمتری 266385 تومانمتری 321855 تومان250 متر