• 02636608316
 • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت19 خرداد 1397 "به مدت محدود"

  مقیاس ضریبATATATATATATATATATATATحداقل متراژ خرید
  SF 1.25 4bar5bar6.3bar8bar10bar12.5bar16bar20bar25bar32bar40bar
  1 inch32mm
  هر متر / تومان1458.61809.62121.62550.63010.83541.24056500 / متر
  1-1/4 inch40mm
  هر متر / تومان23012776.833543970.246805467.86310.2500 / متر
  1-1/2 inch50mm
  هر متر / تومان3533.44282.25194.86146.47300.885029828500 / متر
  2 inch63mm
  هر متر / تومان5623.86809.481909828114661349415522250 / متر
  2-1/2 inch75mm
  هر متر / تومان795696721146613728163021903221996250 / متر
  3 inch90mm
  هر متر / تومان11388138061653619812234002737831590200 / متر
  4 inch110mm
  هر متر / تومان16926204362449229484350224087247112200 / متر
  5 inch125mm
  هر متر / تومان21528262863182437986450065265060762200 / متر
  5/6 inch140mm
  هر متر / تومان1201214664180962207426988329163962447658565506606676128200 / متر
  6 inch160mm
  هر متر / تومان1560018876237122901635256429005202662088736328580099060200 / متر

  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت5 خرداد 1397

  Size (inch)Size (mm)هر متر 5 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
  1/220----متری 557 تومانمتری 583 تومانمتری 692 تومان1000 متر
  3/425---متری 713 تومانمتری 749 تومانمتری 890 تومانمتری 1040 تومان1000 متر
  132---متری 973 تومانمتری 1207 تومانمتری 1415 تومانمتری 1701 تومان1000 متر
  1 - 1/440---متری 1534 تومانمتری 1852 تومانمتری 2236 تومانمتری 2647 تومان1000 متر
  1 - 1/250---متری 2356 تومانمتری 2855 تومانمتری 3464 تومانمتری 4098 تومان1000 متر
  263-تماس گرفته شودمتری 3016 تومانمتری 3750 تومانمتری 4540 تومانمتری 5460 تومانمتری 6552 تومان500 متر
  2 - 1/275-تماس گرفته شودمتری 4306 تومانمتری 5200 تومانمتری 6448 تومانمتری 7644 تومانمتری 9152 تومان500 متر
  390-متری 5086 تومانمتری 6136 تومانمتری 7592 تومانمتری 9204 تومانمتری 11024 تومانمتری 13208 تومان500 متر
  4110-متری 7436 تومانمتری 9204 تومانمتری 11284 تومانمتری 13624 تومانمتری 16328 تومانمتری 19656 تومان500 متر
  5125-متری 9568 تومانمتری 11804 تومانمتری 14352 تومانمتری 17524 تومانمتری 21216 تومانمتری 25324 تومان500 متر
  5/6140-متری 12064 تومانمتری 14716 تومانمتری 17992 تومانمتری 21944 تومانمتری 26416 تومانمتری 31722 تومان500 متر
  6160متری 12584 تومانمتری 15808 تومانمتری 19344 تومانمتری 23504 تومانمتری 28600 تومانمتری 34684 تومانمتری 41392 تومان500 متر
  7/2180متری 15964 تومانمتری 19708 تومانمتری 24284 تومانمتری 29692 تومانمتری 36296 تومانمتری 43784 تومانمتری 52520 تومان500 متر
  8200متری 19968 تومانمتری 24388 تومانمتری 30056 تومانمتری 36660 تومانمتری 44512 تومانمتری 54080 تومانمتری 64480 تومان500 متر

  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت25 آذر1396

  Size (inch)Size (mm)هر متر 4 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
  1/220----متری 482 تومانمتری 504 تومانمتری 599 تومان1000 متر
  3/425---متری 617 تومانمتری 648 تومانمتری 770 تومانمتری 900 تومان1000 متر
  132---متری 842 تومانمتری 1044 تومانمتری 1224 تومانمتری 1472 تومان1000 متر
  1 - 1/440---متری 1328 تومانمتری 1602 تومانمتری 1935 تومانمتری 2291 تومان1000 متر
  1 - 1/250---متری 2039 تومانمتری 2471 تومانمتری 2997 تومانمتری 3546 تومان1000 متر
  263--متری 2610 تومانمتری 3245 تومانمتری 3929 تومانمتری 4725 تومانمتری 5670 تومان500 متر
  2 - 1/275--متری 3726 تومانمتری 4590 تومانمتری 5580 تومانمتری 6615 تومانمتری 7920 تومان500 متر
  390--متری 5310 تومانمتری 6570 تومانمتری 7965 تومانمتری 9540 تومانمتری 11430 تومان500 متر
  4110--متری 7965 تومانمتری 9765 تومانمتری 11790 تومانمتری 14130 تومانمتری 17010 تومان500 متر
  5125--متری 10215 تومانمتری 12420 تومانمتری 15165 تومانمتری 21216 تومانمتری 21915 تومان500 متر
  5.6140-------500 متر
  6160-------500 متر
  7/2180-------500 متر
  8200-------500 متر

  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 25 آذر 1396

  Size (mm)کف خواب وسطیکف خواب مهندسیحداقل حجم خرید به عدد
  666000 ريال78000 ريال-
  872000 ريال84000 ريال-
  1078000 ريال--