• 02636608316
 • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت25 آذر1396 "به مدت محدود"

  Size (inch)Size (mm)هر متر 4 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
  1/220----متری 691 تومانمتری 723 تومانمتری 858 تومان1000 متر
  3/425---متری 884 تومانمتری 929 تومانمتری 1103 تومانمتری 1290 تومان1000 متر
  132---متری 1207 تومانمتری 1497 تومانمتری 1755 تومانمتری 2110 تومان1000 متر
  1 - 1/440---متری 1903 تومانمتری 2297 تومانمتری 2774 تومانمتری 3284 تومان1000 متر
  1 - 1/250---متری 2922 تومانمتری 3542 تومانمتری 4296 تومانمتری 5083 تومان1000 متر
  263-تماس گرفته شودمتری 3741 تومانمتری 4651 تومانمتری 5631 تومانمتری 6773 تومانمتری 81287 تومان500 متر
  2 - 1/275-تماس گرفته شودمتری 5341 تومانمتری 6450 تومانمتری 7998 تومانمتری 9482 تومانمتری 11352 تومان500 متر
  390-متری 6309 تومانمتری 7611 تومانمتری 9417 تومانمتری 11417 تومانمتری 13674 تومانمتری 16383 تومان500 متر
  4110-متری 9224 تومانمتری 11417 تومانمتری 13997 تومانمتری 16899 تومانمتری 20253 تومانمتری 24381 تومان500 متر
  5125-متری 11868 تومانمتری 14642 تومانمتری 17802 تومانمتری 21737 تومانمتری 26316 تومانمتری 31412 تومان500 متر
  5/6140-متری 14964 تومانمتری 18254 تومانمتری 22317 تومانمتری 27219 تومانمتری 32766 تومانمتری 39410 تومان500 متر
  6160متری 12900 تومانمتری 19608 تومانمتری 23994 تومانمتری 29154 تومانمتری 35475 تومانمتری 43022 تومانمتری 51342 تومان500 متر
  7/2180متری 16061 تومانمتری 24446 تومانمتری 30122 تومانمتری 36830 تومانمتری 45021 تومانمتری 54309 تومانمتری 65145 تومان500 متر
  8200متری 19673 تومانمتری 30251 تومانمتری 37281 تومانمتری 45473 تومانمتری 55212 تومانمتری 67080 تومانمتری 79980 تومان500 متر
  10225متری 24897 تومانمتری 37991 تومانمتری 47085 تومانمتری 57599 تومانمتری 70305 تومانمتری 84495 تومانمتری 101910 تومان500 متر
  -250متری 31154 تومانمتری 47085 تومانمتری 57599 تومانمتری 70950 تومانمتری 86430 تومانمتری 104490 تومانمتری 125130 تومان250 متر
  -280متری 38571 تومانمتری 58695 تومانمتری 72885 تومانمتری 88365 تومانمتری 108360 تومانمتری 130935 تومانمتری 156735 تومان250 متر
  12315متری 48504 تومانمتری 74820 تومانمتری 91590 تومانمتری 112230 تومانمتری 136740 تومانمتری 165120 تومانمتری 198660 تومان250 متر
  -355متری 61598 تومانمتری 94170 تومانمتری 116100 تومانمتری 142545 تومانمتری 173505 تومانمتری 209625 تومانمتری 252195 تومان250 متر
  16400متری 78045 تومانمتری 119970 تومانمتری 147705 تومانمتری 180600 تومانمتری 219945 تومانمتری 266385 تومانمتری 321855 تومان250 متر

  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت25 آذر1396

  Size (inch)Size (mm)هر متر 5 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
  1/220----متری 557 تومانمتری 583 تومانمتری 692 تومان1000 متر
  3/425---متری 713 تومانمتری 749 تومانمتری 890 تومانمتری 1040 تومان1000 متر
  132---متری 973 تومانمتری 1207 تومانمتری 1415 تومانمتری 1701 تومان1000 متر
  1 - 1/440---متری 1534 تومانمتری 1852 تومانمتری 2236 تومانمتری 2647 تومان1000 متر
  1 - 1/250---متری 2356 تومانمتری 2855 تومانمتری 3464 تومانمتری 4098 تومان1000 متر
  263-تماس گرفته شودمتری 3016 تومانمتری 3750 تومانمتری 4540 تومانمتری 5460 تومانمتری 6552 تومان500 متر
  2 - 1/275-تماس گرفته شودمتری 4306 تومانمتری 5200 تومانمتری 6448 تومانمتری 7644 تومانمتری 9152 تومان500 متر
  390-متری 5086 تومانمتری 6136 تومانمتری 7592 تومانمتری 9204 تومانمتری 11024 تومانمتری 13208 تومان500 متر
  4110-متری 7436 تومانمتری 9204 تومانمتری 11284 تومانمتری 13624 تومانمتری 16328 تومانمتری 19656 تومان500 متر
  5125-متری 9568 تومانمتری 11804 تومانمتری 14352 تومانمتری 17524 تومانمتری 21216 تومانمتری 25324 تومان500 متر
  5/6140-متری 12064 تومانمتری 14716 تومانمتری 17992 تومانمتری 21944 تومانمتری 26416 تومانمتری 31722 تومان500 متر
  6160متری 12584 تومانمتری 15808 تومانمتری 19344 تومانمتری 23504 تومانمتری 28600 تومانمتری 34684 تومانمتری 41392 تومان500 متر
  7/2180متری 15964 تومانمتری 19708 تومانمتری 24284 تومانمتری 29692 تومانمتری 36296 تومانمتری 43784 تومانمتری 52520 تومان500 متر
  8200متری 19968 تومانمتری 24388 تومانمتری 30056 تومانمتری 36660 تومانمتری 44512 تومانمتری 54080 تومانمتری 64480 تومان500 متر

  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت25 آذر1396

  Size (inch)Size (mm)هر متر 4 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
  1/220----متری 482 تومانمتری 504 تومانمتری 599 تومان1000 متر
  3/425---متری 617 تومانمتری 648 تومانمتری 770 تومانمتری 900 تومان1000 متر
  132---متری 842 تومانمتری 1044 تومانمتری 1224 تومانمتری 1472 تومان1000 متر
  1 - 1/440---متری 1328 تومانمتری 1602 تومانمتری 1935 تومانمتری 2291 تومان1000 متر
  1 - 1/250---متری 2039 تومانمتری 2471 تومانمتری 2997 تومانمتری 3546 تومان1000 متر
  263--متری 2610 تومانمتری 3245 تومانمتری 3929 تومانمتری 4725 تومانمتری 5670 تومان500 متر
  2 - 1/275--متری 3726 تومانمتری 4590 تومانمتری 5580 تومانمتری 6615 تومانمتری 7920 تومان500 متر
  390--متری 5310 تومانمتری 6570 تومانمتری 7965 تومانمتری 9540 تومانمتری 11430 تومان500 متر
  4110--متری 7965 تومانمتری 9765 تومانمتری 11790 تومانمتری 14130 تومانمتری 17010 تومان500 متر
  5125--متری 10215 تومانمتری 12420 تومانمتری 15165 تومانمتری 21216 تومانمتری 21915 تومان500 متر
  5.6140-------500 متر
  6160-------500 متر
  7/2180-------500 متر
  8200-------500 متر

  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 25 آذر 1396

  Size (mm)کف خواب وسطیکف خواب مهندسیحداقل حجم خرید به عدد
  666000 ريال78000 ريال-
  872000 ريال84000 ريال-
  1078000 ريال--